پیش دبستانی

  • کلیات فلسفه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکلیات فلسفه  
   کد درس1211641
   حجم فایل1مگابایت 53کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کاربرد کامپیوتر در مدیریت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربرد کامپیوتر در مدیریت  
   کد درس1211354
   حجم فایل7مگابایت 328کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • منطق

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمنطق  
   کد درس1211622
   حجم فایل1مگابایت 152کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی  
   کد درس1211626
   حجم فایل1مگابایت 160کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مقدمات تکنولوژی آموزشی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمقدمات تکنولوژی آموزشی  
   کد درس1211011
   حجم فایل6مگابایت 666کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی  
   کد درس1211022
   حجم فایل10مگابایت 632کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستانی و دبستان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستانی و دبستان  
   کد درس1211084
   حجم فایل7مگابایت 806 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مفاهیم و روش تدریس علوم قرآن در پیش دبستانی و دبستان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمفاهیم و روش تدریس علوم قرآن در پیش دبستانی و دبستان  
   کد درس1211083
   حجم فایل4مگابایت 171کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستانی و دبستان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستانی و دبستان  
   کد درس1211082
   حجم فایل5مگابایت 875کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستانی و دبستان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستانی و دبستان  
   کد درس1211080
   حجم فایل5مگابایت 979کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مشاوره تحصیلی و شغلی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمشاوره تحصیلی و شغلی  
   کد درس1211653
   حجم فایل1مگابایت 161کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مسائل آموزش و پرورش

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمسائل آموزش و پرورش  
   کد درس1211635
   حجم فایل1مگابایت 248کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت کتابخانه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت کتابخانه  
   کد درس1211046
   حجم فایل7مگابایت 33کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستان  
   کد درس1211076
   حجم فایل10مگابایت 310کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت عمومی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت عمومی  
   کد درس1211609
   حجم فایل2مگابایت 509کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت آموزشی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت آموزشی  
   کد درس1211043
   حجم فایل9مگابایت 122کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings