نیمسال اول و دوم ۹۰ تا ۹۷

  • ورزش1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسورزش1
   کد درس1215428
   حجم فایل3 مگابایت 969 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال12
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مقدمه علم حقوق

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمقدمه علم حقوق
   کد درس1223020
   حجم فایل6 مگابایت 916  کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون فقه3

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون فقه3
   کد درس1220291
   حجم فایل4مگابایت 425کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون فقه2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون فقه2
   کد درس1220289
   حجم فایل6مگابایت 12کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون حقوقی2حقوق جزایی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون حقوقی2حقوق جزایی  
   کد درس1212351
   حجم فایل0مگابایت 488کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مبانی جامعه شناسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمبانی جامعه شناسی
   کد درس1222078
   حجم فایل8مگابایت 21کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • قواعدفقه1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسقواعدفقه1
   کد درس1220293
   حجم فایل6مگابایت 400کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال19
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • فارسی عمومی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسفارسی عمومی
   کد درس1213210
   حجم فایل9 مگابایت 875 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال24
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • عربی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسعربی
   کد درس1220286
   حجم فایل7مگابایت 861کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق مدنی4

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق مدنی 4  
   کد درس1223039
   حجم فایل6مگابایت 118کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق مدنی3

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق مدنی3  
   کد درس1223032
   حجم فایل11مگابایت 284کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق مدنی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق مدنی1
   کد درس1223023
   حجم فایل4مگابایت 426کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق جزای عمومی2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق جزای عمومی2  
   کد درس1223024
   حجم فایل6مگابایت 069کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق جزای عمومی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق جزای عمومی1
   کد درس1223021
   حجم فایل8 مگابایت 931 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق تجارت4ورشکستگی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق تجارت4ورشکستگی  
   کد درس1223247
   حجم فایل2مگابایت 219کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق تجارت3اسنادتجاری

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق تجارت3اسنادتجاری  
   کد درس1223243
   حجم فایل1مگابایت 191کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings