مدیریت دولتی

  • کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت  
   کد درس1218259
   حجم فایل5مگابایت 200کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت منابع انسانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت منابع انسانی  
   کد درس1218034
   حجم فایل10مگابایت 824 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها  
   کد درس1234004
   حجم فایل9مگابایت 623کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت رفتارسازمانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت رفتارسازمانی  
   کد درس1218123
   حجم فایل8مگابایت 431کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت تعاونیها

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت تعاونیها  
   کد درس1222065
   حجم فایل7مگابایت 768کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت تطبیقی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت تطبیقی  
   کد درس1218044
   حجم فایل8مگابایت 324کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مبانی مدیریت دولتی2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمبانی مدیریت دولتی2  
   کد درس1218030
   حجم فایل8مگابایت 431کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مبانی مدیریت دولتی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمبانی مدیریت دولتی1  
   کد درس1218027
   حجم فایل7مگابایت 353کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال19
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مباحث ویژه درمدیریت دولتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمباحث ویژه درمدیریت دولتی  
   کد درس1218043
   حجم فایل8مگابایت 796کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • فراگرد و تنظیم و کنترل بودجه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسفراگرد و تنظیم و کنترل بودجه  
   کد درس1214006
   حجم فایل9مگابایت 72 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • سیستم های اطلاعات مدیریت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسسیستم های اطلاعات مدیریت  
   کد درس1234003
   حجم فایل8مگابایت 371کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • سیراندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسسیراندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری  
   کد درس1234008
   حجم فایل8مگابایت 404کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسسازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها  
   کد درس1218041
   حجم فایل9مگابایت 246995 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • زبان تخصصی3

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسزبان تخصصی3  
   کد درس1218261
   حجم فایل6مگابایت 286کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • -9%

   زبان تخصصی2

   550 تومان 500 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسزبان تخصصی2  
   کد درس1234032
   حجم فایل6مگابایت 149کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • زبان تخصصی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسزبان تخصصی1  
   کد درس1234031
   حجم فایل5 مگابایت 646کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings