سوالات مدیریت

  • آشنایی با قوانین کسب و کار

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآشنایی با قوانین کسب و کار  
   کد درس1218451
   حجم فایل1مگابایت 505 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال4
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمار و احتمالات وکاربردآن در مدیریت

   500 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار و احتمالات وکاربردآن در مدیریت  
   کد درس1117214
   حجم فایل6مگابایت 600 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال9
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمار و کاربردآن در مدیریت ۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار و کاربردآن در مدیریت 2  
   کد درس1117215
   حجم فایل5مگابایت 730کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال8
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزش مهارتهای حرفه ای

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزش مهارتهای حرفه ای  
   کد درس1218449
   حجم فایل2مگابایت 4کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزش مهارتهای حرفه ای

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزش مهارتهای حرفه ای  
   کد درس1218551
   حجم فایل1مگابایت 560کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال4
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • احکام کسب و کار

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساحکام کسب و کار  
   کد درس1218442
   حجم فایل1مگابایت 506کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • احکام کسب و کار

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساحکام کسب و کار  
   کد درس1218547
   حجم فایل1مگابایت 790کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال6
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی  
   کد درس1218444
   حجم فایل1مگابایت 681کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی  
   کد درس1218549
   حجم فایل1مگابایت 1کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول حسابداری ۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول حسابداری 1  
   کد درس1214004
   حجم فایل16مگابایت 720کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال19
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول حسابداری ۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول حسابداری 2  
   کد درس1214005
   حجم فایل6مگابایت 490کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول حسابداری۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول حسابداری1  
   کد درس1214066
   حجم فایل19مگابایت 924کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول حسابداری۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول حسابداری2  
   کد درس1214068
   حجم فایل6 مگابایت 749کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  
   کد درس1218445
   حجم فایل3مگابایت 761 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال8
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  
   کد درس1218548
   حجم فایل2مگابایت 260کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول و مبانی کارآفرینی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول و مبانی کارآفرینی  
   کد درس1218464
   حجم فایل3مگابایت 340کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال8
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings