سوالات روانشناسی

  • کلیات فلسفه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکلیات فلسفه  
   کد درس1211009
   حجم فایل6مگابایت 363کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربرد کامپیوتر در روانشناسی  
   کد درس1217182
   حجم فایل5مگابایت 852کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کاربرد آزمون های روانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربرد آزمون های روانی  
   کد درس1211004
   حجم فایل6مگابایت 958کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • پویایی گروه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسپویایی گروه  
   کد درس1217262
   حجم فایل4مگابایت 326کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال11
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   ررر

  • نظریه های مشاوره و روان درمانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنظریه های مشاوره و روان درمانی  
   کد درس1217067
   حجم فایل5مگابایت 846کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • نظریه های مشاوره و روان درمانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنظریه های مشاوره و روان درمانی  
   کد درس1217259
   حجم فایل3مگابایت 93کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال9
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مقدمات نوروپسیکولوژی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمقدمات نوروپسیکولوژی  
   کد درس1217038
   حجم فایل8مگابایت 77 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مقدمات روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمقدمات روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی  
   کد درس1211366
   حجم فایل8مگابایت 479کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مقدمات روانشناسی سلامت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمقدمات روانشناسی سلامت  
   کد درس1217044
   حجم فایل9 مگابایت 324کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • معرفت شناسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمعرفت شناسی  
   کد درس1217214
   حجم فایل3مگابایت 2کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال8
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مشاوره شغلی و حرفه ای

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمشاوره شغلی و حرفه ای  
   کد درس1217260
   حجم فایل2مگابایت 698کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال8
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون زبان تخصصی و روانشناسی و علوم تربیتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون زبان تخصصی و روانشناسی و علوم تربیتی  
   کد درس1217049
   حجم فایل5مگابایت 980کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • -9%

   متون روانشناسی2

   550 تومان 500 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون روانشناسی2  
   کد درس1217255
   حجم فایل4مگابایت 354کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال11
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون روانشناسی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون روانشناسی1  
   کد درس1217232
   حجم فایل2مگابایت 503کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمبانی و اصول راهنمایی و مشاوره  
   کد درس1217055
   حجم فایل7مگابایت 486کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مبانی مشاوره و راهنمایی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمبانی مشاوره و راهنمایی  
   کد درس1217247
   حجم فایل3مگابایت 728کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال10
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings