روانشناسی

  • تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن  
   کد درس1217213
   حجم فایل3مگابایت 951کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال11
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • توانبخشی افراد با نیازهای خاص

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستوانبخشی افراد با نیازهای خاص  
   کد درس1217253
   حجم فایل0مگابایت 568کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانسنجی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانسنجی  
   کد درس1217224
   حجم فایل1مگابایت 801کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال6
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانشناسی اجتماعی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی اجتماعی  
   کد درس1217225
   حجم فایل6مگابایت 310کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال11
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانشناسی اجتماعی کاربردی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی اجتماعی کاربردی  
   کد درس1217233
   حجم فایل1مگابایت 338کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال4
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان  
   کد درس1217218
   حجم فایل2مگابایت 994کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال9
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانشناسی اعتیاد

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی اعتیاد  
   کد درس1217248
   حجم فایل3مگابایت 690کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال10
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانشناسی افراد با نیازهای خاص۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی افراد با نیازهای خاص1  
   کد درس1217235
   حجم فایل1مگابایت 820کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال6
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانشناسی افراد با نیازهای خاص۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی افراد با نیازهای خاص2  
   کد درس1217241
   حجم فایل2مگابایت 705کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال8
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانشناسی تجربی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی تجربی  
   کد درس1217239
   حجم فایل2مگابایت 159کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانشناسی تحولی۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی تحولی1  
   کد درس1217216
   حجم فایل6مگابایت 744کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال11
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانشناسی تحولی۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی تحولی2  
   کد درس1217226
   حجم فایل3مگابایت 525کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال9
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانشناسی تربیتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی تربیتی
   کد درس1217236
   حجم فایل5مگابایت 817کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال10
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانشناسی خانواده

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی خانواده  
   کد درس1217251
   حجم فایل2مگابایت 980کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال9
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانشناسی دین

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی دین  
   کد درس1217227
   حجم فایل1مگابایت 780کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال6
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانشناسی سالمندی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی سالمندی  
   کد درس1217237
   حجم فایل2مگابایت 494کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings