رشته

  • گفت و شنود2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسگفت و شنود2  
   کد درس1212102
   حجم فایل7مگابایت 861کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • گفت و شنود1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسگفت و شنود1  
   کد درس1212101
   حجم فایل7مگابایت 718 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کیفرشناسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکیفرشناسی  
   کد درس1223038
   حجم فایل4مگابایت 129 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کلیات فلسفه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکلیات فلسفه  
   کد درس1211641
   حجم فایل1مگابایت 53کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کلیات زبانشناسی2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکلیات زبانشناسی2  
   کد درس1212061
   حجم فایل8مگابایت 457 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کلیات زبانشناسی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکلیات زبانشناسی1  
   کد درس1212056
   حجم فایل5مگابایت 853کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت  
   کد درس1218259
   حجم فایل5مگابایت 200کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کاربردکامپیوتردرحسابداری

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربردکامپیوتردرحسابداری  
   کد درس1115012
   حجم فایل5مگابایت 576کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کاربرداصلاحات وتعبیرات زبان درترجمه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربرداصلاحات وتعبیرات زبان درترجمه  
   کد درس1212073
   حجم فایل6مگابایت 333 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کاربرد کامپیوتر در مدیریت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربرد کامپیوتر در مدیریت  
   کد درس1115270
   حجم فایل2مگابایت 352کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال6
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کاربرد کامپیوتر در مدیریت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربرد کامپیوتر در مدیریت  
   کد درس1211354
   حجم فایل7مگابایت 328کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربرد آمار در مدیریت بازرگانی  
   کد درس1235005
   حجم فایل13مگابایت 32کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کارآفرینی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکارآفرینی  
   کد درس1235046
   حجم فایل9 مگابایت 457 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • پیشگیری از جرم

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسپیشگیری از جرم  
   کد درس1223252
   حجم فایل0مگابایت 738کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • پژوهش عملیاتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسپژوهش عملیاتی  
   کد درس1214046
   حجم فایل14مگابایت 914کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • پویایی گروه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسپویایی گروه  
   کد درس1217262
   حجم فایل4مگابایت 326کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال11
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   ررر

  Theme Settings