رشته مدیریت دولتی

  • مساله یابی و حل مساله

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمساله یابی و حل مساله  
   کد درس1218467
   حجم فایل1مگابایت 600کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها  
   کد درس1218037
   حجم فایل9مگابایت 220کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت رفتار سازمانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت رفتار سازمانی  
   کد درس1218032
   حجم فایل8مگابایت 140 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال19
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت توسعه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت توسعه  
   کد درس1218038
   حجم فایل5مگابایت 940کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مبانی مدیریت دولتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمبانی مدیریت دولتی  
   کد درس1218463
   حجم فایل2مگابایت 600کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مبانی سازمان و مدیریت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمبانی سازمان و مدیریت  
   کد درس1218026
   حجم فایل13مگابایت  کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت  
   کد درس1218546
   حجم فایل0مگابایت 913کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مباحث و چالش های مدیریت دولتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمباحث و چالش های مدیریت دولتی  
   کد درس1218465
   حجم فایل3مگابایت 140کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت  
   کد درس1221008
   حجم فایل7مگابایت 970 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسفنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
   کد درس1218550
   حجم فایل2مگابایت 610کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال6
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • سیستم های اطلاعاتی درمدیریت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسسیستم های اطلاعاتی درمدیریت  
   کد درس1218566
   حجم فایل2مگابایت 590کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • سیراندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسسیراندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری  
   کد درس1218036
   حجم فایل8مگابایت 500کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • زبان تخصصی 2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسزبان تخصصی 2  
   کد درس1212176
   حجم فایل6مگابایت 340کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ریاضیات پایه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسریاضیات پایه  
   کد درس1111497
   حجم فایل1مگابایت 640کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  
   کد درس1111496
   حجم فایل1مگابایت 810کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال6
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روش تحقیق در مدیریت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروش تحقیق در مدیریت  
   کد درس1218029
   حجم فایل10مگابایت 130 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings