رشته مدیریت بازرگانی

  • کاربرد کامپیوتر در مدیریت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربرد کامپیوتر در مدیریت  
   کد درس1115270
   حجم فایل2مگابایت 352کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال6
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربرد آمار در مدیریت بازرگانی  
   کد درس1235005
   حجم فایل13مگابایت 32کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کارآفرینی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکارآفرینی  
   کد درس1235046
   حجم فایل9 مگابایت 457 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • نحوه تنظیم وکنترل بودجه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنحوه تنظیم وکنترل بودجه  
   کد درس1214079
   حجم فایل5 مگابایت 732 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت منابع انسانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت منابع انسانی  
   کد درس1218134
   حجم فایل10مگابایت 438کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت منابع انسانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت منابع انسانی  
   کد درس1235002
   حجم فایل10مگابایت 760کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت مالی2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت مالی2  
   کد درس1214072
   حجم فایل21مگابایت 926کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت مالی1 از منظر اسلام

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت مالی1 از منظر اسلام  
   کد درس1218443
   حجم فایل5مگابایت 275کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال8
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت مالی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت مالی  
   کد درس1235004
   حجم فایل31مگابایت 796کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت بازاریابی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت بازاریابی  
   کد درس1235011
   حجم فایل8مگابایت 274کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت اسلامی2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت اسلامی2  
   کد درس1235045
   حجم فایل7مگابایت 683کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت اسلامی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت اسلامی1  
   کد درس1235044
   حجم فایل5مگابایت 744کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت اسلامی پیشرفته

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت اسلامی پیشرفته  
   کد درس1235013
   حجم فایل8 مگابایت 250 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال24
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت استراتژیک

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت استراتژیک  
   کد درس1218129
   حجم فایل4مگابایت 985کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال12
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت استراتژیک

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق مدنی  
   کد درس1212250
   حجم فایل15 مگابایت 295 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مبانی مدیریت بازرگانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمبانی مدیریت بازرگانی  
   کد درس1235003
   حجم فایل4مگابایت 287کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال13
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings