دانلود سوالات از سال ۹۰ تا کنون

  • اصول فقه۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول فقه1
   کد درس1220287
   حجم فایل6مگابایت 846 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول فقه۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول فقه2  
   کد درس1220290
   حجم فایل7مگابایت 762کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال24
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اندیشه اسلامی۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساندیشه اسلامی1
   کد درس1233030
   حجم فایل5 مگابایت 225 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اندیشه اسلامی۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساندیشه اسلامی2
   کد درس1233031
   حجم فایل4 مگابایت 935 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تربیت بدنی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستربیت بدنی
   کد درس1215427
   حجم فایل3 مگابایت 911 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال12 
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تفسیر موضوعی قرآن کریم

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستفسیر موضوعی قرآن کریم
   کد درس1233032
   حجم فایل5 مگابایت 585 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق اداری۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق اداری2  
   کد درس1223035
   حجم فایل6مگابایت 135کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق اساسی۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق اساسی1
   کد درس1223022
   حجم فایل7مگابایت 533کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق بین الملل خصوصی۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق بین الملل خصوصی1  
   کد درس1223044
   حجم فایل9مگابایت 645کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال24
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق بین الملل عمومی۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق بین الملل عمومی2  
   کد درس1223231
   حجم فایل1مگابایت 602کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال4
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق بین الملل عمومی۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق بین الملل عمومی2
   کد درس1223037
   حجم فایل9مگابایت 069کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق تجارت۳اسنادتجاری

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق تجارت3اسنادتجاری  
   کد درس1223243
   حجم فایل1مگابایت 191کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق تجارت۴ورشکستگی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق تجارت4ورشکستگی  
   کد درس1223247
   حجم فایل2مگابایت 219کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق جزای عمومی۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق جزای عمومی1
   کد درس1223021
   حجم فایل8 مگابایت 931 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق جزای عمومی۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق جزای عمومی2  
   کد درس1223024
   حجم فایل6مگابایت 069کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق مدنی۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق مدنی1
   کد درس1223023
   حجم فایل4مگابایت 426کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings