مدیریت دولتی ورودی93وقبل

  • آمارواحتمالات

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمارواحتمالات  
   کد درس1117089
   حجم فایل12مگابایت 482کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آماروکاربردآن در مدیریت۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآماروکاربردآن در مدیریت2  
   کد درس1117010
   حجم فایل13مگابایت 901 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول حسابداری۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول حسابداری1  
   کد درس1214017
   حجم فایل19مگابایت 540کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول حسابداری۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول حسابداری2  
   کد درس1214045
   حجم فایل6مگابایت 440کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول حسابداری۳

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول حسابداری3  
   کد درس1214076
   حجم فایل9مگابایت 391کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اقتصادخرد

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساقتصادخرد  
   کد درس1221036
   حجم فایل9مگابایت 315کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اقتصادکلان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساقتصادکلان  
   کد درس1221032
   حجم فایل8مگابایت 908کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستجزیه و تحلیل و طراحی سیستم  
   کد درس1218257
   حجم فایل8مگابایت 274کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال19
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تحقیق در عملیات

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستحقیق در عملیات  
   کد درس1234002
   حجم فایل17مگابایت 121کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی  
   کد درس1218040
   حجم فایل8مگابایت 448کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستوسعه اقتصادی و برنامه ریزی  
   کد درس1221028
   حجم فایل9مگابایت 229کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حسابداری دولتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحسابداری دولتی  
   کد درس1218260
   حجم فایل11مگابایت 959کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حسابداری صنعتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحسابداری صنعتی
   کد درس1214038
   حجم فایل9مگابایت 069کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حسابرسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحسابرسی  
   کد درس1214077
   حجم فایل8مگابایت 005کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق اداری

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق اداری
   کد درس1223006
   حجم فایل6مگابایت 264کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روابط کار در سازمان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروابط کار در سازمان  
   کد درس1218039
   حجم فایل9مگابایت 781کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال24
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings