مدیریت بازرگانی ورودی93وقبل

  • آمارواحتمالات

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمارواحتمالات  
   کد درس1117089
   حجم فایل12مگابایت 482کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول حسابداری۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول حسابداری1  
   کد درس1214017
   حجم فایل19مگابایت 540کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول حسابداری۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول حسابداری2  
   کد درس1214045
   حجم فایل6مگابایت 440کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول حسابداری۳

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول حسابداری3  
   کد درس1214076
   حجم فایل9مگابایت 391کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اقتصادخرد

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساقتصادخرد  
   کد درس1221036
   حجم فایل9مگابایت 315کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اقتصادکلان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساقتصادکلان  
   کد درس1221032
   حجم فایل8مگابایت 908کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • بازارریابی بین الملل

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسبازارریابی بین الملل  
   کد درس1235014
   حجم فایل9 مگابایت 514 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • بهروه ورری و تجزیه و تحلیل در سازمان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسبهروه ورری و تجزیه و تحلیل در سازمان  
   کد درس1235016
   حجم فایل7 مگابایت 722 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تجارت الکترونیک ۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستجارت الکترونیک 1  
   کد درس1235012
   حجم فایل8مگابایت 40کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تجارت الکترونیک ۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستجارت الکترونیک 2  
   کد درس1235015
   حجم فایل4 مگابایت 275 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تجارت بین الملل

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستجارت بین الملل  
   کد درس1235006
   حجم فایل10مگابایت 654کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستجزیه و تحلیل و طراحی سیستم  
   کد درس1235001
   حجم فایل9مگابایت 234کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تحقیق در عملیات

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستحقیق در عملیات  
   کد درس1235010
   حجم فایل6مگابایت 559کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستوسعه اقتصادی و برنامه ریزی  
   کد درس1221028
   حجم فایل9مگابایت 229کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حسابداری صنعتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحسابداری صنعتی
   کد درس1214038
   حجم فایل9مگابایت 069کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حسابرسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحسابرسی  
   کد درس1214077
   حجم فایل8مگابایت 005کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings