علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی94وقبل

  • آمار استنباطی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار استنباطی  
   کد درس1117005
   حجم فایل11مگابایت 274کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمارتوصیفی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمارتوصیفی  
   کد درس1117004
   حجم فایل11 مگابایت 333 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزش بزرگسالان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزش بزرگسالان  
   کد درس1211010
   حجم فایل10مگابایت 414کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزش و پرورش تطبیقی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزش و پرورش تطبیقی  
   کد درس1211044
   حجم فایل12مگابایت 875کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اختلالات یادگیری

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساختلالات یادگیری  
   کد درس1217035
   حجم فایل8 مگابایت 962 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول برنامه ریزی درسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول برنامه ریزی درسی  
   کد درس1211040
   حجم فایل9مگابایت 908کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول و برنامه ریزی آموزشی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول و برنامه ریزی آموزشی  
   کد درس1211355
   حجم فایل11مگابایت 094کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • -9%

   اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

   550 تومان 500 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده  
   کد درس1211005
   حجم فایل5مگابایت 101کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول و مبانی آموزش و پرورش

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول و مبانی آموزش و پرورش  
   کد درس1211008
   حجم فایل8مگابایت 352کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • برنامه ریزی آموزشی فنی و حرفه ای

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسبرنامه ریزی آموزشی فنی و حرفه ای  
   کد درس1211052
   حجم فایل3مگابایت 533کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال10
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران  
   کد درس1211023
   حجم فایل7مگابایت 920کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • جامعه شناسی آموزش و پرورش

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسجامعه شناسی آموزش و پرورش  
   کد درس1211045
   حجم فایل7مگابایت 586کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • درآمدی بر نقش هنر در مدارس

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسدرآمدی بر نقش هنر در مدارس  
   کد درس1211053
   حجم فایل7مگابایت 822کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال19
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • درآمدی برنقش ادبیات درمدارس

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسدرآمدی برنقش ادبیات درمدارس  
   کد درس1211048
   حجم فایل6مگابایت 921کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانسنجی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانسنجی  
   کد درس1211367
   حجم فایل6مگابایت 871کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   ر

  • روانشناسی اجتماعی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی اجتماعی  
   کد درس1217105
   حجم فایل10مگابایت 534کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings