روانشناسی92وقبل

  • آسیب شناسی اجتماعی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی اجتماعی  
   کد درس1222063
   حجم فایل8مگابایت 204کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی روانی ۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی روانی 1  
   کد درس1217060
   حجم فایل9مگابایت 432کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی روانی ۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی روانی 2  
   کد درس1217061
   حجم فایل8مگابایت 239کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمار استنباطی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار استنباطی  
   کد درس1117005
   حجم فایل11مگابایت 274کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمارتوصیفی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمارتوصیفی  
   کد درس1117004
   حجم فایل11 مگابایت 333 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اختلالات یادگیری

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساختلالات یادگیری  
   کد درس1217035
   حجم فایل8 مگابایت 962 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ارزشیابی شخصیت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسارزشیابی شخصیت  
   کد درس1217037
   حجم فایل6مگابایت 284کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • -9%

   اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

   550 تومان 500 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده  
   کد درس1211005
   حجم فایل5مگابایت 101کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • انگیزش و هیجان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسانگیزش و هیجان  
   کد درس1217057
   حجم فایل10مگابایت 136کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • بهداشت روانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسبهداشت روانی  
   کد درس1217185
   حجم فایل11مگابایت 500کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال24
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تاریخچه و مکاتب در روانشناسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستاریخچه و مکاتب در روانشناسی  
   کد درس1217018
   حجم فایل7مگابایت 501کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تفکر و زبان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستفکر و زبان  
   کد درس1217062
   حجم فایل10مگابایت 503کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال24
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانسنجی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانسنجی  
   کد درس1211367
   حجم فایل6مگابایت 871کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   ر

  • روانشناسی اجتماعی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی اجتماعی  
   کد درس1217105
   حجم فایل10مگابایت 534کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانشناسی احساس و ادراک

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی احساس و ادراک  
   کد درس1217020
   حجم فایل7مگابایت 39کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانشناسی اعتیاد

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی اعتیاد  
   کد درس1217064
   حجم فایل8مگابایت 255کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings