علوم تربیتی،روانشناسی

  • کلیات فلسفه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکلیات فلسفه  
   کد درس1211641
   حجم فایل1مگابایت 53کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کلیات فلسفه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکلیات فلسفه  
   کد درس1211009
   حجم فایل6مگابایت 363کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کاربرد کامپیوتر در مدیریت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربرد کامپیوتر در مدیریت  
   کد درس1211354
   حجم فایل7مگابایت 328کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربرد کامپیوتر در روانشناسی  
   کد درس1217182
   حجم فایل5مگابایت 852کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کاربرد آزمون های روانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربرد آزمون های روانی  
   کد درس1211004
   حجم فایل6مگابایت 958کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • پویایی گروه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسپویایی گروه  
   کد درس1217262
   حجم فایل4مگابایت 326کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال11
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   ررر

  • نظریه های مشاوره و روان درمانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنظریه های مشاوره و روان درمانی  
   کد درس1217067
   حجم فایل5مگابایت 846کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • نظریه های مشاوره و روان درمانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنظریه های مشاوره و روان درمانی  
   کد درس1217259
   حجم فایل3مگابایت 93کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال9
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • نظارت و راهنمایی و تعلیماتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنظارت و راهنمایی و تعلیماتی  
   کد درس1211356
   حجم فایل8مگابایت 516کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • منطق

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمنطق  
   کد درس1211622
   حجم فایل1مگابایت 152کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مقدمات نوروپسیکولوژی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمقدمات نوروپسیکولوژی  
   کد درس1217038
   حجم فایل8مگابایت 77 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی  
   کد درس1211626
   حجم فایل1مگابایت 160کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مقدمات روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمقدمات روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی  
   کد درس1211366
   حجم فایل8مگابایت 479کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مقدمات روانشناسی سلامت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمقدمات روانشناسی سلامت  
   کد درس1217044
   حجم فایل9 مگابایت 324کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مقدمات تکنولوژی آموزشی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمقدمات تکنولوژی آموزشی  
   کد درس1211011
   حجم فایل6مگابایت 666کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی  
   کد درس1211022
   حجم فایل10مگابایت 632کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings