دروس عمومی

  • آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
   کد درس1223175
   حجم فایل5 مگابایت 697کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآیین زندگی(اخلاق کاربردی)
   کد درس1220433
   حجم فایل5 مگابایت 509 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
   کد درس1233033
   حجم فایل5  مگابایت   502 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اندیشه اسلامی۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساندیشه اسلامی1
   کد درس1233030
   حجم فایل5 مگابایت 225 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اندیشه اسلامی۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساندیشه اسلامی2
   کد درس1233031
   حجم فایل4 مگابایت 935 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اندیشه سیاسی امام خمینی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساندیشه سیاسی امام خمینی
   کد درس1220479
   حجم فایل4 مگابایت 880 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • انقلاب اسلامی ایران

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسانقلاب اسلامی ایران
   کد درس1220434
   حجم فایل5 مگابایت 209 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تربیت بدنی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستربیت بدنی
   کد درس1215427
   حجم فایل3 مگابایت 911 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال12 
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تربیت بدنی۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستربیت بدنی1
   کد درس1215152
   حجم فایل4 مگابایت 87 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال12
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تربیت بدنی۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستربیت بدنی2
   کد درس1215153
   حجم فایل3 مگابایت 840 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال11
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تفسیر موضوعی قرآن کریم

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستفسیر موضوعی قرآن کریم
   کد درس1233032
   حجم فایل5 مگابایت 585 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستفسیرموضوعی نهج البلاغه
   کد درس1233038
   حجم فایل5 مگابایت 256 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حفظ جز سی قرآن کریم

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحفظ جز سی قرآن کریم
   کد درس1220657
   حجم فایل4 مگابایت 740 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • دانش خانواده و جمعیت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسدانش خانواده و جمعیت
   کد درس1233043
   حجم فایل4 مگابایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال13
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • زبان خارجه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسزبان خارجه
   کد درس1212256
   حجم فایل6 مگابایت 494 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال24
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • فارسی عمومی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسفارسی عمومی
   کد درس1213210
   حجم فایل9 مگابایت 875 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال28
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings