حقوق

  • کیفرشناسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکیفرشناسی  
   کد درس1223038
   حجم فایل4مگابایت 129 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • پیشگیری از جرم

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسپیشگیری از جرم  
   کد درس1223252
   حجم فایل0مگابایت 738کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • پزشکی قانونی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسپزشکی قانونی  
   کد درس1223261
   حجم فایل0 مگابایت 977کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال4
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • پزشکی قانونی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسپزشکی قانونی
   کد درس1223048
   حجم فایل4مگابایت 838کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مقدمه علم حقوق

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمقدمه علم حقوق
   کد درس1223218
   حجم فایل1مگابایت 735کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مقدمه علم حقوق

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمقدمه علم حقوق
   کد درس1223020
   حجم فایل6 مگابایت 916  کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون فقه4فقه جزائی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون فقه4فقه جزائی  
   کد درس1220757
   حجم فایل0مگابایت 368کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال1
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون فقه4

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون فقه4
   کد درس1220292
   حجم فایل5مگابایت 733کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال19
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون فقه3حقوق عمومی و بین الملل

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون فقه3حقوق عمومی و بین الملل
   کد درس1220756
   حجم فایل0مگابایت 975کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون فقه3

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون فقه3
   کد درس1220291
   حجم فایل4مگابایت 425کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون فقه2فقه خانواده

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون فقه2فقه خانواده  
   کد درس1212250
   حجم فایل1مگابایت 114کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون فقه2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون فقه2
   کد درس1220289
   حجم فایل6مگابایت 12کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون فقه1فقه معاملات

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون فقه1فقه معاملات  
   کد درس1220754
   حجم فایل1مگابایت 838کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون فقه1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون فقه1
   کد درس1220288
   حجم فایل6مگابایت 100کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون حقوقی4حقوق بین الملل

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون حقوقی4حقوق بین الملل  
   کد درس1212353
   حجم فایل0مگابایت 89کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال4
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون حقوقی3حقوق عمومی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون حقوقی3حقوق عمومی  
   کد درس1212352
   حجم فایل0مگابایت 678کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings