مترجمی زبان انگلیسی96وقبل

 • آزمون سازی زبان انگلیسی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آزمون سازی زبان انگلیسی  
  کد درس 1212092
  حجم فایل 10مگابایت 50کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 23
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آشنایی با ادبیات معاصر ایران

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آشنایی باادبیات معاصرایران  
  کد درس 1212059
  حجم فایل 5مگابایت 212کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آواشناسی انگلیسی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آواشناسی انگلیسی  
  کد درس 1212075
  حجم فایل 5مگابایت 810کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • اصول و روش تحقیق1

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اصول و روش تحقیق1  
  کد درس 1212083
  حجم فایل 8مگابایت 199کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 20
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • اصول و روش تحقیق2

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اصول و روش تحقیق2  
  کد درس 1212091
  حجم فایل 9مگابایت 515کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 23
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • اصول و روش ترجمه

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اصول و روش ترجمه  
  کد درس 1212057
  حجم فایل 6مگابایت 348کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 14
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • اصول و مبانی نظری ترجمه

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اصول و مبانی نظری ترجمه  
  کد درس 1212079
  حجم فایل 8مگابایت 948کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 21
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • بررسی آثار ترجمه شده اسلامی1

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی1  
  کد درس 1212082
  حجم فایل 10مگابایت 305کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 23
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • بررسی آثارترجمه شده اسلامی2

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس بررسی آثارترجمه شده اسلامی2  
  کد درس 1212084
  حجم فایل 7مگابایت 947کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 22
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • بررسی مقابله ساخت جمله

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس بررسی مقابله ساخت جمله  
  کد درس 1212078
  حجم فایل 6مگابایت 220کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 17
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • بیان شفاهی داستان 1

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس بیان شفاهی داستان1  
  کد درس 1212099
  حجم فایل 0مگابایت 726کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 3
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • بیان شفاهی داستان2

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس بیان شفاهی داستان2  
  کد درس 1212100
  حجم فایل 0مگابایت 889کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 3
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • ترجمه متون ادبی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس ترجمه متون ادبی  
  کد درس 1212071
  حجم فایل 2مگابایت 189 کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • ترجمه متون اقتصادی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس ترجمه متون اقتصادی  
  کد درس 1212094
  حجم فایل 8مگابایت 698کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 21
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • ترجمه متون ساده

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس ترجمه متون ساده  
  کد درس 1212064
  حجم فایل 6مگابایت 10کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • ترجمه متون سیاسی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس ترجمه متون سیاسی  
  کد درس 1212089
  حجم فایل 9مگابایت 443کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 20
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • ترجمه متون مطبوعاتی1

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس ترجمه متون مطبوعاتی1  
  کد درس 1212076
  حجم فایل 8مگابایت 847کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 20
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • ترجمه متون مطبوعاتی2

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس ترجمه متون مطبوعاتی2  
  کد درس 1212085
  حجم فایل 9مگابایت 100کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 22
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • ترجمه مکاتبات و اسناد1

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس ترجمه مکاتبات و اسناد1  
  کد درس 1212077
  حجم فایل 7مگابایت 49کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 20
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • ترجمه و مکاتبات و اسناد2

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس ترجمه و مکاتبات و اسناد2
  کد درس 1212095
  حجم فایل 8مگابایت 200کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 20
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • ترجمه پیشرفته2

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس ترجمه پیشرفته2  
  کد درس 1212080
  حجم فایل 7مگابایت 689کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 21
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • خواندن متون مطبوعاتی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس خواندن متون مطبوعاتی  
  کد درس 1212069
  حجم فایل 7مگابایت 380کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 17
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • خواندن و درک مفاهیم2

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس خواندن و درک مفاهیم2  
  کد درس 1212047
  حجم فایل 8مگابایت 94کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 13
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • خواندن و درک مفاهیم3

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس خواندن و درک مفاهیم3  
  کد درس 1212051
  حجم فایل 11مگابایت 248کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 16
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • خواندن ودرک مفاهیم1

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس خواندن ودرک مفاهیم1  
  کد درس 1212045
  حجم فایل 9مگابایت 380کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • درآمدی برادبیات انگلیسی 2

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس درآمدی برادبیات انگلیسی2  
  کد درس 1212063
  حجم فایل 6مگابایت 164کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 14
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • درآمدی برادبیات انگلیسی1

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس درآمدی برادبیات انگلیسی1  
  کد درس 1212058
  حجم فایل 6مگابایت 685کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 16
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • دستور نگارش 1

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس دستورنگارش1  
  کد درس 1212049
  حجم فایل 21مگابایت 224کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 16
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • دستورنگارش2

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس دستورنگارش2  
  کد درس 1212052
  حجم فایل 7مگابایت 282کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 16
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روش تدریس زبان انگلیسی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روش تدریس زبان انگلیسی
  کد درس 1212088
  حجم فایل 14 مگابایت 114کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 21
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • ساخت زبان فارسی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس ساخت زبان فارسی  
  کد درس 1212053
  حجم فایل 5مگابایت 528کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • فنون یادگیری زبان

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس فنون یادگیری زبان  
  کد درس 1212050
  حجم فایل 7مگابایت 029کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

دسته‌های محصولات

Theme Settings