لیست دروس و منابع

لیست دروس و منابع

 

برنامه دروس رشته های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته سال تحصیلی ۹۸-۹۷

 

لیست دروس و منابع دروس درسهایی که باید خوانده شوند و یا مطالبی از آنها حذف می باشد

بخش فنی مهندسیبخش هنر و معماریبخش علوم کشاورزیبخش علوم پایهبخش علوم تربیتی و روانشناسیبخش علوم اجتماعیبخش ادبیات و زبانهای خارجهبخش مدیریت، اقتصادو حسابداریبخش الهیات و علوم اسلامی
مهندسی برقارتباط تصویری- عکاسیاقتصاد کشاورزیریاضیعلوم تربیتیجغرافیازبان ادبیات فارسیحسابداریحقوق
مهندسی پزشکیصنایع دستیترویج و آموزش کشاورزیآمارروانشناسی- مشاورهعلوم اجتماعیزبان انگلیسیمدیریت – گردشگریالهیات و معارف اسلامی
مهندسی پلیمرطراحی پارچه و لباسعلوم و صنایع غذاییشیمیعلم اطلاعات و دانش شناسیعلوم سیاسیزبان ادبیات عربیاقتصاد
مهندسی عمرانفرشمهندسی آبزمین شناسیتربیت بدنی و علوم ورزشیتاریخ
مهندسی راه آهنکتابت و نگارگریماشینهای کشاورزیزیست شناسی -آموزش علوم تجربی
مهندسی نفتهنرهای اسلامیمهندسی شیلات-  زارعت- ژنتیک گیاهیفیزیک
مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات – رباتیکهنرهای صناعیعلوم کشاورزی- علوم دامی- تولیادت دامعلوم کامپیوتر
مهندسی متالوژیمهندسی معماریمهندسی منابع طبیعی – آبادانی روستا ها و علوم و مهندسی محیط زیست
مهندسی شیمیمهندسی شهر سازی
مهندسی صنایعنقاشی-مرمت بناهای تاریخی
مهندسی خودرو- هوا فضا
مهندسی اجرایی- پروژه
مهندسی مکانیک

لیست دروس و منابع