• گفت و شنود2

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسگفت و شنود2  
  کد درس1212102
  حجم فایل7مگابایت 861کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال14
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • گفت و شنود1

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسگفت و شنود1  
  کد درس1212101
  حجم فایل7مگابایت 718 کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کیفرشناسی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسکیفرشناسی  
  کد درس1223038
  حجم فایل4مگابایت 129 کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کلیات فلسفه

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسکلیات فلسفه  
  کد درس1211641
  حجم فایل1مگابایت 53کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال3
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کلیات فلسفه

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسکلیات فلسفه  
  کد درس1211009
  حجم فایل6مگابایت 363کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال17
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کلیات زبانشناسی2

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسکلیات زبانشناسی2  
  کد درس1212061
  حجم فایل8مگابایت 457 کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال21
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کلیات زبانشناسی1

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسکلیات زبانشناسی1  
  کد درس1212056
  حجم فایل5مگابایت 853کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال17
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسکامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت  
  کد درس1218259
  حجم فایل5مگابایت 200کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال14
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کاربردکامپیوتردرحسابداری

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسکاربردکامپیوتردرحسابداری  
  کد درس1115012
  حجم فایل5مگابایت 576کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کاربرداصلاحات وتعبیرات زبان درترجمه

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسکاربرداصلاحات وتعبیرات زبان درترجمه  
  کد درس1212073
  حجم فایل6مگابایت 333 کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کاربرد کامپیوتر در مدیریت

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسکاربرد کامپیوتر در مدیریت  
  کد درس1211354
  حجم فایل7مگابایت 328کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کاربرد کامپیوتر در مدیریت

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسکاربرد کامپیوتر در مدیریت  
  کد درس1115270
  حجم فایل2مگابایت 352کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال6
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسکاربرد کامپیوتر در روانشناسی  
  کد درس1217182
  حجم فایل5مگابایت 852کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسکاربرد آمار در مدیریت بازرگانی  
  کد درس1235005
  حجم فایل13مگابایت 32کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کاربرد آزمون های روانی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسکاربرد آزمون های روانی  
  کد درس1211004
  حجم فایل6مگابایت 958کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کارآفرینی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسکارآفرینی  
  کد درس1235046
  حجم فایل9 مگابایت 457 کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال23
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • چکیده حقوق مدنی1تا8

  4000 تومان

  چکیده حقوق مدنی1تا8

  نام جزوهچکیده حقوق مدنی1تا8
  تعداد صفحه168
  حجم فایل0مگابایت 800کیلوبایت
  نوع فایلpdf
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • پیشگیری از جرم

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسپیشگیری از جرم  
  کد درس1223252
  حجم فایل0مگابایت 738کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال2
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • پژوهش عملیاتی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسپژوهش عملیاتی  
  کد درس1214046
  حجم فایل14مگابایت 914کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال23
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • پویایی گروه

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسپویایی گروه  
  کد درس1217262
  حجم فایل4مگابایت 326کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال11
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

  ررر

 • پول و ارزبانکداری

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسپول و ارزبانکداری  
  کد درس1214071
  حجم فایل11مگابایت 547کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال22
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • پزشکی قانونی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسپزشکی قانونی
  کد درس1223048
  حجم فایل4مگابایت 838کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال17
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • پزشکی قانونی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسپزشکی قانونی  
  کد درس1223261
  حجم فایل0 مگابایت 977کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال4
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • ورزش1

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درسورزش1
  کد درس1215428
  حجم فایل3 مگابایت 969 کیلوبایت
  نوع فایلpdf
  تعداد نیمسال12
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

چگونه از سایت خرید کنیم

برای خرید از سایت لازم است محصول مورد نظررا به سبد خود اضافه کرده و تسویه حساب را بزنید با وارد کردن نام و نام خانوادگی به همراه ایمیل از طریق درگاه پرداخت و داشتن کارت بانکی و رمز دوم(اینترنتی) اقدام به خرید نمایید.فایل به محض خرید موفق لینک آن به شما نمایش داده می شود و یک لینک از آن برای شما ارسال خواهد شد

آخرین مطالب

Theme Settings